วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

คำกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์”
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551
ณ ห้องประชุมวลัย โรงแรมหาดใหญ่รามา
เวลา 09.00 น.
***********************
เรียนท่าน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่านปราโมช ถาวร
กระผมในนามของ สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา และผู้เข้ารับการอบรม ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์” ในวันนี้
การจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์” นี้ ได้จัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2551 ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่กำหนดให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ลูกค้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 5 รุ่น และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 จัดระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2551 มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน จากสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัด ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ แก่ลูกค้าของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจาก ภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างความเข้าใจ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การบริหารการจัดการสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม และหลักเกณฑ์การกู้เงิน กพส. ทั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการบริหารไปพัฒนาสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งในโอกาส ต่อไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญรองอธิบดี กล่าวเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์”ด้วย

ตัวอย่างการกล่าวสุนทรพจน์


สุนทรพจน์

เรียนคณะกรรมการที่เคารพ ดิฉันเด็กหญิงปทุมทิพย์ สมคณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง คุณค่าภาษาไทย เพราะภาษาไทย
นั้นจัดได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ เอกราชคู่ชาติไทยของเราค่ะ ดังเช่นบทกลอนบทนี้ที่กล่าวไว้ว่า

พ่อขุนรามคำแหงพ่อแห่งราษฎร์ สร้างภาษาคู่ชาติเป็นศาสตร์ศิลป์
เจ็ดร้อยกว่าปีผ่านสามแผ่นดิน ไทยไม่สิ้นภาษาพ่อสืบต่อมา

ท่านผู้ฟังที่เคารพคะ พ่อขุนรามคำแหง ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ทรงจารึกไว้ในหลักศิลาค่ะ จากหลักศิลาสู่แป้นพิมพ์ เกิดเป็นคำศัพท์ที่เลิศค่า สระ พยัญชนะถูกนำมาแต่งเป็นตำราใช้สอนผู้คนในชาติรุ่นแล้วรุ่นเล่าค่ะ การดำรงอยู่ของคนไทยเรา ขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาไทยค่ะ เพราะภาษาไทยคือภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญของสังคมและประเทศชาติในการศึกษา รวบรวม สั่งสม สร้างสรรค์ และถ่ายทอดศิลปะวิทยาการทุกแขนงค่ะ เรียนภาษาต่างประเทศก็ใช้ภาษาไทยในการอธิบาย เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะบวก ลบ คูณ หาร ก็ต้องอ่านภาษาไทยให้เข้าใจก่อนใช่ไหมคะ
ท่านผู้ฟังที่เคารพคะ ภาษาไทยยังเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ ให้มีความเป็นไทย ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขค่ะ ภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่มีความงองาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น
หยดน้ำนมเพียงหนึ่งลูกซึ้งนัก ความอบอุ่นกรุ่นไอรักอันยิ่งใหญ่
อ้อมกอดแม่อบอุ่นกว่าสิ่งใด สองมือแม่เลี้ยงลูกให้เติบใหญ่มา

จากบทกลอนที่ดิฉันได้กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงความงองามของภาษาไทยอย่างแท้จริงค่ะ แทนที่จะบรรยายความรักของแม่เป็นร้อยแก้ว แต่กลับนำมาแต่งเป็นร้อยกรองที่ไพเราะยิ่งนัก ภาษาไทยเป็นสื่อที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ คู่ชาติไทยตลอดไปค่ะ เราทุกคนควรรักษาภาษาไทยไว้ ร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะ

ไทยภาษาสมบัติชาติอาจเสื่อมสิ้น หากไทยหมิ่นไทยเองไม่เร่งสอน
มรดกตกทอดมาแสนอาวรณ์ แล้วใครรอนเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีไท


คำกล่าวปิดงาน
มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติครั้งที่ 6: Linux Empowermentวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2547ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงานทุกท่าน

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอ แสดงความยินดีในความสำเร็จของการจัดงาน มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติครั้งที่ 6: Linux Empowerment ซึ่งเป็นงานที่มุ่งเน้นให้ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการขนาดย่อม ได้รับทราบถึงทางเลือกใหม่ในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกระทรวงที่มี บทบาทหลักในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยมอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้าน โอเพนซอร์ส รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้กันมากขึ้นด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ฟรี ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะเกิดจากการพัฒนาโดยประชาคมขนาดใหญ่ซึ่งมาจากทั่วโลก ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ภาษา นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเอกชนรายใหญ่ๆ หลายราย รวมทั้งภาคการศึกษาคือ สถาบันการศึกษาทั่วโลก ก็ร่วมสนับสนุนด้วย ส่วนความสามารถของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั้น ท่านคงได้รับทราบจากวิทยากรแต่ละช่วง รวมทั้งบูธนิทรรศการด้านนอกแล้วประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีหลายประการ
สุดท้ายนี้ ผมขอของคุณทุกท่านที่ช่วยในการจัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 6 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด หน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำนวณ สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย และอีกหลายๆ หน่วยงานที่ร่วมนำผลงานมานำเสนอในงานนี้ และขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นับจากวันนี้ไป คนไทยจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์อย่างถูกต้อง มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่หลากหลายและมีคุณภาพใช้ และใช้กันมากขึ้นต่อไป ขอบคุณครับ

คำกล่าวเปิดงาน
คำกล่าวของประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์”
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551
ณ ห้องประชุมวลัย โรงแรมหาดใหญ่รามา
เวลา 09.00 น.
***********************
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผู้ตรวจราชการสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 6 และ 8 ผู้เข้าอบรมและผู้มีเกียรติทุกท่าน
กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในวันนี้
จากคำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ ถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ที่ถูกต้อง และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีต่อสหกรณ์ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ความเข้มแข็งของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน
ทั้งด้านเงินทุน การบริหารจัดการของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นหลัก ฉะนั้น การเพิ่มโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อทราบทิศทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นการป้องกันความผิดพลาดทางการเงิน และรู้แนวทางการบริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ และป้องกันอัตราความเสี่ยงในการบริหารเงิน
ผมขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการให้มีการจัด
ฝึกอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกัน และหวังว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์
ทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมจึงขอเปิดฝึกอบรมหลักสูตร
“การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์” ณ บัดนี้

************************
นางสาวอภิญญา เทียมปาก

5122764080

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น